§ 1. Informacje podstawowe

 1. Organizatorem konkursu jest osoba prywatna, administrator serwisu www.konkursy-gracza.pl, zwany dalej ‘Organizatorem’.
 2. Niniejszy regulamin zwany dalej ‘Regulaminem’, określa wszystkie warunki tego konkursu, zwanego dalej ‘Konkursem’.
 3. Konkurs prowadzony jest w serwisie www.konkursy-gracza.pl, należącym wyłącznie do Organizatora.
 4. www.konkursy-gracza.pl jest serwisem internetowym przedstawiającym swoim użytkownikom najnowsze konkursy
 5. Konkurs trwa od 18 marca 2016 do 23 marca 2016 włącznie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu.
 7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytania konkursowe zostały uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

§ 2. Zasady Konkursu

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i Regulaminu serwisu.
 2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 3. Wysyłając wiadomość e-mail w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 5. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, z zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 3. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie jest 10 gier Need for Speed w cyfrowej wersji (kod Origin).
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 3. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.
 5. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

§ 4. Wyłonienie zwycięzców

 1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce nie później niż 21 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 (słownie: dziesięć) osób, których odpowiedzi na pytania opisowe zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności problemy techniczne serwisu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.konkursy-gracza.pl.